تربیت مربی روش میزان

photo_2018-04-28_11-39-12
۰۸
اردیبهشت


برنامه آموزشی

مجموع:43 درس زمان: 412 دقیقه
 • مقدمه  0/1

 • فصل اول: تربیت و حوزه های آن  0/4

  • درس ۱: مقدمه10 دقیقه
  • درس ۲: نظریه ساختارگرا و شناخت گرا8 دقیقه
  • درس ۳: تعریف تربیت12 دقیقه
  • درس ۴: حوزه های تربیت11 دقیقه
 • فصل دوم: اصول روش میزان (بخش اول)  0/6

  • درس ۱: مقدمه9 دقیقه
  • درس ۲: اصل یادگیری مبتنی بر تلاش8 دقیقه
  • درس ۳: اصل توجه به تفاوتهای فردی11 دقیقه
  • درس ۴: اصل آزادی عمل حداکثری8 دقیقه
  • درس ۵: اصل کار گروهی7 دقیقه
  • درس ۶: اصل شادابی و نشاط8 دقیقه
 • فصل سوم: اصول روش میزان (بخش دوم)  0/3

  • درس ۱: اصل کرامت انسانی30 دقیقه
  • درس ۲: اصول مسوولیت پذیری، تقید به ارزشهای دینی و خلاقیت17 دقیقه
  • درس ۳: اصل کشف استعدادهای نهفته، هویت ملی و فعالیت10 دقیقه
 • فصل چهارم: کلاس ریاضی در روش میزان  0/4

  • درس ۱: روشهای سنتی آموزش9 دقیقه
  • درس ۲: روشهای دانش آموز محور7 دقیقه
  • درس ۳: فرایند یادگیری در روش میزان9 دقیقه
  • درس ۴: کلاس ریاضی روش میزان؛ فعالیت10 دقیقه
 • فصل پنجم: کلاس فارسی در روش میزان   0/3

  • درس ۱: آشنایی با چرخه دمینگ15 دقیقه
  • درس ۲: نمایی از کلاس فارسی میزان12 دقیقه
  • درس ۳: نمای کلاس فارسی میزان و فعالیت13 دقیقه
 • فصل ششم: کلاس پژوهش در روش میزان   0/4

  • درس ۱: تعریف درس پژوهش و فیلم نمای کلاس10 دقیقه
  • درس ۲: مراحل پژوهش10 دقیقه
  • درس ۳: اهداف و مراحل پژوهش11 دقیقه
  • درس ۴: ویژگیهای کلاس پژوهش و فعالیت9 دقیقه
 • فصل هفتم: بازی در روش میزان  0/6

  • درس ۱: تعریف و فواید بازی9 دقیقه
  • درس ۲: اهمیت بازی8 دقیقه
  • درس ۳: نمایی از زنگ بازی9 دقیقه
  • درس ۴: بازی خوب10 دقیقه
  • درس ۵: انواع بازی9 دقیقه
  • ردرس ۶: برنامه ریزی بازی ها در روش میزان و فعالیت7 دقیقه
 • فصل هشتم: کلاس دقت در روش میزان   0/3

  • درس ۱: تعریف دقت11 دقیقه
  • درس ۲: فعالیتهای کلاس دقت13 دقیقه
  • درس ۳: نکات لازم و فعالیت11 دقیقه
 • فصل نهم: فوق برنامه  0/4

  • درس ۱: تعریف فوق برنامه در روش میزان15 دقیقه
  • درس ۲: اردوها و مراسم ها6 دقیقه
  • درس ۳: فعالیتهای جاری فوق برنامه11 دقیقه
  • درس ۴: فیلم کلاس فوق برنامه و فعالیت19 دقیقه
 • فصل دهم: ارزشیابی در روش میزان  0/5

  • درس ۱: تعریف ارزشیابی در روش میزان8 دقیقه
  • درس ۲: تکنیکهای ارزشیابی13 دقیقه
  • درس ۳: نمونه ارزشیابی کلی و کارنما14 دقیقه
  • درس ۴: نمونه کارنما و تفاوتهای ارزشیابی8 دقیقه
  • درس ۵: فعالیت و سخن پایانی7 دقیقه

امتیاز

0.0

0 رتبه بندی

5ستاره
0%
4ستاره
0%
3ستاره
0%
2ستاره
0%
1ستاره
0%