سفارش ها تنظیمات دوره ها خروج

برهان های اثبات وجود خدا

زمان
۱۱:۰۷:۳۹

برنامه ریزی بر مبنای مطالعه ۱۰ ساعت در هفته

پیش نیاز ها
آشنایی اجمالی با روش منطقی و قدرت استدلال، مهارت مطالعه کتابهای فلسفی، توانایی شرکت در بحث فلسفی، اشنایی با برخی کتابهای شهید مطهری
برآورد حقوق درآمدی
۷۰۰ هزار تومان تا 3 میلیون تومان

بر مبنای آمار در کشور ایران

همكاران ما در تهيه اين دوره

چرا من باید این دوره را بگذرانم؟

۱- کسانی که فلسفه و کلام خوانده اند می توانند تاثیر نظریات فلسفی را در یک موضوع مشخص بیابند، بگونه ای که نحوه تاثیر و کاربرد دیدگاههای فلسفی و اثر آن را بخوبی درک کنند. این درس کارگاهی برای تجزیه و تحلیل فلسفی است.

۲- می توانند قدرت نقد و بررسی مبانی اعتقادی خود را پیدا کنند.

۳- برخی بنیادهای غرب را می شناسند.

۴- نسبت فلسفه اسلامی و فلسفه غربی را درک می کنند.

۵- روش مقایسه فلسفی را یاد می گیرند

۶-به درک عمیق تری در برهانهای اثبات وجود خداوند و درک فراگیرتری از خداوند دست می یابند.

۱٫۶ میلیارد نفر

جمعیت مسلمانان جهان

(طبق آمار سال ۲۰۱۰)

دبیران دوره را بهتر بشناسید

دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد دانشگاه

دیدگاه ها

0 دیدگاه

فصل اول: مرور جریانهای اثبات و رد خدا

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد: 

اهداف شناختی: جریان های اثبات خدا را اجمالا بداند

 

اهداف بینشی: ارزیابی عقلی برهانهای اثبات خدا به معنای اثبات آنها نیست

توانایی های مهارتی: مهارت تمایز علت و دلیل را درباره خدا بتواند تشخیص دهد و ارزش هرکدام را بفهمد.

 

مدت زمان ارائه: ۰۱:۰۵:۴۰

محتوای آموزشی این فصل: ۷ کلیپ تصویری

فصل دوم: نقد و بررسی برهان وجودی

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد:

شناختی: برهانهای آنسلم و دکارت را یاد بگیرد و نقدهای آن را بشناسد. 

بینشی: چگونه تجزیه و تحلیل عقلی با اثبات خارجی می تواند ارتباط داشته باشد. 

توانایی های مهارتی: بتواند از ساده نگری در براهین دست بردارد و قدرت تجزیه و تحلیل عقلی یک مساله را پیدا کند

مدت زمان ارائه:

محتوای آموزشی این فصل: ۸ کلیپ تصویری

 

فصل سوم: نقد و بررسی ایرادات کانت بر برهان وجودی

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد:

 

شناختی: معنای ضرورت و وجوب را با چلشهای آن بفهمد و مساله ضرورت ذاتی منطقی را دریابد.

بینشی: تعمیق در مسائل عقلی و فلسفی مطالب جدیدی را به ما می فهماند  

توانایی های مهارتی: قدرت تمیز گزاره های ضروری از غیر ضروری را پیدا کند و معنای ضرورت را در آنها عمیقا متوجه شود. بتواند بین ضرورت ذاتی منطقی و فلسفی تمایز قائل شود. بتواند منشاء ضرورت در عقل را توضیح دهد.

مدت زمان ارائه: ۰۱:۰۵:۳۴

محتوای آموزشی این فصل: ۱۰ کلیپ تصویری

 

فصل چهارم: پاسخ به پرسشها و ابهامات درباره وجوب، وجود و خدا

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد:

 

شناختی: درک معنای حقیقت وجود و اقتضائات آن، برهان صدیقین را بشناسد. 

بینشی: احکام قضایای معمول بر قضایای وجودی بار نمی شود و باید به قضایای وجودی بگونه ای دیگر نگاه کرد. 

توانایی های مهارتی: بتواند به درک حقیقت وجود برسد و آن را از معنای وجود تشخیص دهد. بتواند برخی احکام حقیقت وجود را درک کرده و لوازم آن را بتواند توضیح دهد.

مدت زمان ارائه: ۰۱:۴۰:۲۲

محتوای آموزشی این فصل: ۱۴ کلیپ تصویری 

فصل پنجم: برهان وجودی و برهان جهان شناختی

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد:

 

 

شناختی: دیدگاههای له و علیه برهان وجودی را بداند و موضع متفکران اسلامی را در باره این برهان بداند. برهان جهان شناختی را بشناسد و پایه های اصلی آن را تشخیص دهد و علیت و تسلسل را بشناسد. 

بینشی: از ساده نگری در مورد نگرش غربی به مسائلی مثل علیت و تسلسل دوری کند و اقتضائات تجربه باوری را درک کند.

 

توانایی های مهارتی: بتواند قدرت اثبات و نقد یک مساله عقلی را پیدا کند؛ بتواند تمایز بین برهانهای پسینی و پیشینی را درک کند؛ بتواند درک کند که تحلیل علیت بصورت فلسفی مطائل اساسی را ایجاد می کند. بتواند اشکالات برهانهای ضعیف بر اثبات خدا را بفمند و علت ضعف آنها را درک کند. 

مدت زمان ارائه: ۰۰:۴۳:۰۰

محتوای آموزشی این فصل: ۹ کلیپ تصویری

فصل ششم: از برهان جهان شناختی تا برهان وجوب و امکان

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد:

شناختی: سرنوشت و چالشهای برهان جهان شناختی در غرب را یاد بگیرد و برهان امکان و وجوب را در فضای اسلامی به عنوان امری متفاوت از اندیشه غربی بفهمد.

بینشی: تفاوت بینش مبتنی بر تجربه را با درک عقلی در فلسفه اسلامی را درک کند و تمایز رویکرد اسلامی و رویکرد غربی را به مسائل فلسفی دریابد.

توانایی های مهارتی: بتواند درک یک مساله را در بستر غربی با درک همان مطلب در بستر اندیشه اسلامی درک کرده و قدرت تجزیه و تحلیل در هر دو فضا را پیدا کند. توانایی درک تمایز های برهان امکان و وجوب و برهان جهان شناختی را پیدا کند و توان بیان استدلال عقلی برای برهان امکان و وجوب را پیدا کند.

مدت زمان ارائه: ۰۱:۲۶:۴۳

محتوای آموزشی این فصل: ۱۳ کلیپ تصویری

فصل هفتم: برهان نظم و نقدهای آن

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد:

شناختی: بتواند اجزای برهان نظم را بخوبی بشناسد و مفاهیم بکار رفته در آن را بفهمد و ایرادها کبروی و صغروی به این برهان را بشناسد. 

بینشی: نحوه نگرش به عالم را به عنوان نظم در قالب هماهنگی پیدا کند.

توانایی های مهارتی: بتواند نظم نیازمند به شعور را از سایر نظم ها تشخیص دهد و علت آن را بگوید؛ بتواند نحوه فاعلیت خدا  قوانین ثابت عالم را درست توضیح دهد و نقش خداوند را از علل ِ وند در جهان در پس عرضی به علت طولی تغییر دهد. بتواند از تعبیر خدا به عنوان رخنه پوش در قوانین علمی اجتناب کند. 

مدت زمان ارائه: 01:12:56

محتوای آموزشی این فصل: ۱۰ کلیپ تصویری

فصل هشتم: از برهان نظم تا برهان تجربه دینی

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد: 

شناختی: محدودیت های برهان نظم را یاد بگیرد؛ اشکال تکامل داروینی به برهان نظم را درک کند و برهان تنظیم دقیق را که دفاع جدیدتر از برهان نظم حتی با قبول تکامل داروینی است را بداند؛ تفاوت اسلام و مسیحیت را در مواجهه با مساله تکامل درک کند. تجربه دینی را بشناسد و جایگاه آن را در خداباوری بداند. 

بینشی: بینش جدید و کامل تر ی از حضور شعورمندانه خداوند در عالم پیدا کند؛ نحوه مواجهه با خداوند را در تجربه دینی که متمایز از برهان آوری است درک کند. 

توانایی های مهارتی: بتواند بخوبی ایرادهای وارد بر برهان نظم را مخصوصا تکامل و محدودیت های این برهان راتوضیح دهد، برهان تنظیم دقیق بتواند توضیح دهد؛ تفاوت نگرش اسلامی و مسیحی را به باورهای دینی بتواند بخوبی بیان کند؛ بتواند جایگاه تجربه دینی را در بحث براهین اثبات خداوند و میزان کارآمدی آن را درک کند و معادل آن را در اندیشه اسلامی بیان کرده و محدودیت های آن را بفهمد.

مدت زمان ارائه: ۰۱:۲۷:۰۲

محتوای آموزشی این فصل: ۱۳ کلیپ تصویری

فصل نهم: برهان اخلاقی

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد: 

شناختی: برهان اخلاقی را بشناسد و علت تمسک به این برهان را بگوید و ناتوانی این برهان را توضیح دهد؛ نسبت خداوند و قوانین اخلاقی را در سنت اسلامی معتزله و اشاعره بفهمد. 

بینشی: بینشی به ویژگی اخلاق و تمایز آن با دین پیدا کند و تعامل آنها را بفهمد.  

توانایی های مهارتی: بتواند علت تمسک به اخلاق را در برهان اخلاقی بیان کند و بتواند جایگاه مهم این بحث را در سنت اسلامی توضیح دهد؛ بتواند بی اعتبار بودن برهان اخلاقی در غرب را بخوبی بیان کند.

مدت زمان ارائه: ۰۱:۰۷:۴۰

محتوای آموزشی این دوره: ۱۰ کلیپ تصویری

فصل دهم: مساله شر

توقع می رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد: 

شناختی: برهان بر رد خداوند را درک کند؛ استفاده از شرور عالم برای ارائه برهانی بر رد خداوند را بداند؛ نقد این برهان را یاد بگیرد؛ تبیینی برای شرور و تفاوتها در عالم یاد بگیرد. 

بینشی: نگرش تقدم ماهیت بر وجود را به نگرش تقدم وجود بر ماهیت تغییر دهد و مسائل فلسفی را بتواند از این زاویه جدید نگاه کند. در مراحل بالاتر بتواند خیر بودن وجود را درک کند و در نتیجه بینشی کاملا مثبت به همه واقعیتهای عالم پیدا کند. 

توانایی های مهارتی: بتواند مهارت تمایز بین محال و ناسازگار را درک کند و توضیح دهد؛ بتواند علت وجود شرور در عالم را نه بر اساس استدلالهای جزئی و ناکافی بلکه بر اساس برهانهای عقلی بیان کند؛ بتواند برای کسانی که از خداوند بخاطر محنتهایشان گله دارند بیانی ارائه کند که آنها به محدودیتهای ذاتی خود بخوبی پی ببرند و ضرورت این موارد را درک کنند و مقایسه گری در توفیق ها و محنت ها را کنار بگذارند. باید بتواند رضایت از محدودیتهای ذاتی هر بشری را در افراد ایجاد کند.

مدت زمان ارائه: 01:18:42

محتوای آموزشی این دوره: ۱۲ کلیپ تصویری